Ako fungujú záťažové pomôcky

(propriocepcia a taktilný systém)

Záťažové pomôcky vplývajú primárne na somatosenzorický systém, tento pojem v sebe zahŕňa proprioceptívny a taktilný (dotykový) systém. Okrem piatich základných zmyslov, ktoré nám umožňujú vnímať svet okolo nás, teda: zraku, sluchu, hmatu, čuchu a chuti, existujú ešte ďalšie významné zmyslové systémy, o ktorých existencii sa v rámci bežných školských osnov neučí, napriek tomu, že ich význam pre vnímanie sveta okolo nás a nás samotných v tomto svete, je enormný.

Jedným z týchto systémov je proprioceptívny systém. Tento poskytuje CNS (centrálnemu nervovému systému) nepretržite informácie o aktuálnej polohe a aktuálnom stave organizmu prostredníctvom proprioceptívnych receptorov vo svaloch, šľachách, kĺboch, väzivách a v koži, ktoré reagujú na zmenu polohy, zmenu svalového napätia. Ak je proprioceptívny systém oslabený, nedostáva mozog daného človeka dostatok informácií o aktuálnej polohe tela a iniciuje snahu o nepretržitý pohyb, vďaka ktorému sa k nemu dostanú požadované informácie o polohe tela, aj keď cez iné náhradné systémy (dotykové receptory a kinestetické receptory). Proprioceptívne oslabený človek teda v bežnom živote bude mať neustálu potrebu pohybu, neobsedí pokojne, bude v neustálom telesnom nepokoji, aby poskytol svojmu mozgu informácie o polohe vlastného tela, ktoré mu chýbajú. Propriocepcia nám umožňuje mať zvnútornený obraz o aktuálnej polohe a pohybe nášho tela, o našom “fyzickom ja “a iniciuje potrebnú úpravu polohy a držania tela na nevedomej úrovni. Proprioceptívny systém je tiež úzko prepojený s ostatnými zmyslami a podieľa sa na efektívnej senzorickej – zmyslovej integrácii.

Taktilný (dotykový) systém prenáša podnety do mozgu dvoma dráhami. Jedna dráha prenáša podnety ochranného systému a reaguje na bolesť, teplotu a neurčité, rozptýlené dotyky, ktoré nášmu mozgu signalizujú možné ohrozenie. Druhá dráha prenáša percepčné podnety, ktoré nám umožňujú presné vnímanie nášho tela, teda jasný dotyk, tlak, proprioceptívne podnety a vibrácie. Oslabenie, alebo precitlivelosť taktilného systému môže mať významný vplyv tak na vnímanie, ako aj na emocionalitu človeka a nadväzne aj na všetky ďalšie vyššie mozgové funkcie.

Príznakmi oslabenej propriocepcie môžu byť:

 • zlé držanie tela, oslabená postúra
 • nepretržitý telesný nekľud a pohyb
 • potreba pridŕžania sa (“byť držaný”)
 • oslabené vedomie o polohe častí tela
 • neobratnosť a ťarbavosť
 • snaha získať proprioceptívne podnety iniciovaním potyčiek
 • prekračovanie osobných hraníc a  narúšanie osobného priestoru druhých osôb

Príznakmi oslabeného, alebo narušeného taktilného vnímania môžu byť:

 • odmietanie, alebo nadmerné vyhľadávanie určitých typov taktilných podnetov
 • odmietanie taktilných podnetov, ktoré nie sú nijak ohrozujúce
 • odmietanie, alebo nadmerné vyhľadávanie kúpania, sprchovania, krémov, mazľavých materiálov, dotyku jedla, alebo rôznych typov povrchov – materiálov
 • odmietanie, alebo nadmerné vyhľadávanie sociálnych interakcií s nutnosťou dotyku, resp. blízkeho kontaktu
 • neprimerané reakcie na dotykové podnety: vyhýbanie sa, šúchanie dotknutej časti tela, stresové reakcie na dotyk, nadmerné nabudenie po dotykových podnetoch

Pri taktilnej (dotykovej) precitlivelosti je napr.  proprioceptívna stimulácia dotykom s hĺbkovým tlakom prvým odporúčaným krokom v terapeutickej intevencii. Ešte pred tým, než sa začne pracovať na samotnej dotykovej úrovni, odporúča sa pracovať cez stimuláciu hĺbkových štruktúr proprioceptívneho systému.

Záťažové pomôcky poskytujú rovnomerne rozloženou, miernou záťažou podnety receptorom vnímania tlaku v hlbších vrstvách tkanív – svaloch, šlachách, kostiach a kĺboch, ktoré v reakcii na tento podnet zvyšujú produkciu neurotransmiterov a to najmä dopamínu a serotonínu. Dopamín sa podieľa na motorických a kognitívnych procesoch v mozgu a serotonín zohráva dôležitú úlohu pri regulácii emócií a nálad. Rozkladom serotonínu vzniká melatonín, ktorý je zodpovedný za nástup spánku a kvalitu, resp. hĺbku spánku. Záťažové pomôcky teda v praxi pomáhajú upokojiť sa, dotykový podnet s hĺbkovým tlakom poskytne mozgu stimul, ktorý tento neustále hľadá, tým sa uvoľnia kapacity potrebné pre udržanie pozornosti. Pomáhajú zmierniť prežívanie stresu, potlačiť agresívne a autoagresívne prejavy, zmierniť bolesť, tiež upraviť emočnú nerovnováhu a zlepšiť zaspávanie a kvalitu spánku.

Záťažové pomôcky vytvárajú v tele rovnaký efekt, ako pri tesnom, pevnom objatí, upevňujú pocit bezpečia, ukotvenia a istoty. Toto môže byť veľmi dôležitý aspekt najmä pre osoby, ktoré odmietajú fyzický kontakt od iných ľudí – nemajú radi objatia,  no napriek tomu u nich pretrváva, pre telo prirodzená potreba proprioceptívnej a taktilnej stimulácie (napr. ľudia s autizmom, ľudia taktilne defenzívni – netolerujúci dotyky).