PAS – poruchy autistického spektra

(detský autizmus, Aspergerov syndróm, desintegratívna porucha, Rettov syndróm, iné pervazívne vývinové poruchy)

Detský autizmus je komplexné ochorenie, ktoré napriek mnohým kvalitným prebiehajúcim výskumom, stále nie je v dostatočnej miere pochopené. Pod názvom  PAS – Poruchy autistického spektra, sa skýva množstvo špecifických diagnóz, no každého klienta tieto ochorenia postihnú odlišne. Autizmus sa typicky začína prejavovať u detí okolo 2. roku života a mení, alebo narúša ich sociálny vývin, komunikačné zručnosti a senzorické spracovávanie podnetov. Štyri krát častejšie sa vyskytuje u chlapcov, ako u dievčat. Je to ochorenie, ktoré môže byť veľmi náročné a zaťažujúce a to tak pre osobu trpiacu autizmom, ako aj pre jej blízkych a okolie.

Aspergerov syndróm – AS je príznačný silným mentálnym fokusom na jednu, alebo dve oblasti záujmu.To, čo AS odlišuje od iných PAS porúch je relatívne bezproblémová reč a vyššia úroveň kognitívnych schopností. Ľudia postihnutí AS majú často pridružené prejavy ADHD/ADD, úzkostných porúch a obsedantno kompulzívnych prejavov. Stres zo sociálnych interakcií u nich často vyúsťuje do úzkostí a zmien nálad.

Rettov syndróm je vývinová porucha CNS, zahŕňa v sebe tiež zhoršujúce sa pohybové schopnosti a duševné poruchy. Postihuje prevažne dievčatá. Toto geneticky podmienené ochorenie je typické nástupom ťažkostí vo veku okolo 2. roku života, pričom sa dieťa dovtedy normálne vyvíjalo. Ochorenie je charakteristické stereotipnými pohybmi rúk, neistou chôdzou, zvýšeným svalovým napätím, epileptickými stavmi, ťažkosťami v senzorickom pracovávaní, zmenami nálad a ťažkosťami v socializácii.

Použitie záťažovej deky môže človeka s PAS upokojiť prostredníctvom stimulácie dotykom s hĺbkovým tlakom. Použitie kvalitných jemných povrchových mateliálov vytvára dojem objatia milovanou osobou.

Prejavy, pri ktorých môže klientovi s PAS pomôcť záťažová deka:

  • poruchy spánku a zaspávania (predĺžené zaspávanie, prerušovaný spánok, nevýdatný spánok)
  • pocit vnútorného nepokoja
  • pocity strachu, úzkosti, obáv až paniky
  • zmeny nálad
  • zvýšený svalový tonus
  • panické stavy
  • svalová a celková únava (aj po záchvatových stavoch)
  • agresivita
  • autoagresivita
  • sebaupokojúce kývavé pohyby

Spôsob využitia a účinku záťažovej deky:

Zvýšenie tvorby serotonínu podnietené záťažovou pomôckou vedie k upokojeniu a zlepšeniu emočného rozpoloženia, reguluje tiež chuť do jedla, pamäť a schopnosť učiť sa. Rozkladom serotonínu sa tiež tvorí melatonín, ktorý sa významne podieľa na nástupe a hĺbke spánku. Pri zvýšenom svalovom napätí a tiež po záchvatových stavoch, pomáha rovnomerne rozložená záťaž relaxácii svalov, podobne ako pri masáži.

Výhodou záťažovej deky je, že ju klient môže využívať doma, ale môže ju zobrať so sebou aj do práce, či do školy, do kancelárie, k terapeutovi, na lekárske vyšetrenie, z ktorého má obavy (napr. zubár), môže ju využiť pri dlhšom cestovaní, kedy nemá možnosť voľného pohybu, alebo ju použiť ako diskrétnu pomôcku v mnohých iných situáciách.

späť>>