Pri čom pomáha sluchový tréning BENAUDIRA

Počutie

 • Tinnitus

Šumenie, pískanie, alebo iné subjektívne vnímané zvuky v ušiach, dokážu veľmi znepríjemňovať život. Tinnitus vzniká nesprávnym prepojením neurónov v mozgu. Za bežných okolností dokáže mozog tieto subjektívne zvuky odfiltrovať. Pri tinite je ale táto schopnosť filtrovania narušená. Sluchový tréning BENAUDIRA posilňuje spchopnosť mozgu filtrovať zvuky optimalizovaním a vyvážením sluchového spracovávania, čo je vďaka neuroplasticite možné aj vo vyššom veku. BEANUDIRA pracuje s tinitom od roku 2004 a zaznamenáva veľmi slubné výsledky.

 • Centrálne sluchové poruchy/ percepčné poruchy / nedoslýchavosť

Sluchový tréning BENAUDIRA je efektívnou metódou pri centrálnych poruchách sluchu, teda, keď je problém lokalizovaný od úrovne vnútorného ucha vyššie smerom k auditívnej kôre, lebo je pri ňom trénovaný mozog. Pri prevodových poruchách sluchu, teda keď je problém lokalizovaný od zvukovodu po stredné ucho, nemá sluchový tréning relevanciu.

 • Hyperakúzia – zvýšená sluchová citlivosť

Niektoré osoby majú napriek normálnemu alebo takmer normálnemu prahu počutia zvýšenú citlivosť na vysoké tóny. Ich centrálne sluchové spracovanie počutia je chaotické. Niektoré frekvencie vnímajú precitlivelo, iné naopak až príliš slabo. Prílišná citlivosť voči zvukom môže viesť ku zvyšovaniu krvného tlaku, nervozity, zrýchlenej srdcovej činnosti (tachycardia), emočnému vypätiu a mnohým ďalším ťažkostiam. Vyváženie centrálneho sluchového spracovania sluchovým tréningom BENAUDIRA môže pomôcť zmierniť alebo odstrániť zvýšenú citlivosť na zvuky.

 • Poruchy sluchového vnímania a spracovania

Poruchy sluchového spracovania a vnímania sa prejavujú napríklad zamieňaním podobne znejúcich hlások alebo neschopnosťou odfiltrovať podstatné informácie od okolitých ruchov. Často sa potom stáva, že informácia správne zachytená uchom je nesprávne spracovaná mozgom. Ucho ako také pri tom nemusí byť vôbec poškodené. Sluchový tréning BENAUDIRA je zameraná práve na zmeny vnímania a spracovávania sluchových podnetov na úrovni mozgovej kôry.

 

Reč

 • Oneskorený nástup reči
 • Oslabené porozumenie reči
 • Ťažkosti v tvorbe vetyŤažkosti v plynulosti reči

Pri nevyváženom počutí a oslabenom sluchovom spracovávaní, je nutne oslabené aj vnímanie reči. Rovnako náročnou sa stáva kontrola výslovnosti a artikulácie vlastným sluchom. Klienti môžu v praxi vynechávať hlásky v hovorených slovách, alebo ich zamieňať za iné. Zlepšením počutia a sluchového spracovávania sa môže žlepšovať aj porozumenie a expresia reči.

Možné obmedzenia v reči:
 • Ťažkosti/ omeškania v osvojení si reči
 • Obmedzenia v porozumení reči
 • Ťažkosti v tvorbe vety (syntax)
 • Komplikácie v tempe a plynulosti reči (zajakávanie)

Sluchový tréning vie byť dobrou pomocou taktiež pri ťažkostiach ako sú zajakávanie a afázia (ktorá vzniká po porážke, kranio-cerebrálnej traume alebo encefalitíde). Ak začínate so sluchovým tréningom, je potrebné vykonať testy sluchového spracovania. Po testoch sa individuálne ukáže, či je dôvod aplikovať sluchový tréning.                                                                                   

                  

Pozornosť

Ľahká vyrušiteľnosť a problémy s koncentráciou môžu byť zapríčinené nevyváženým sluchovým spracovávaním. Konkrétne: ak vníma klient výraznejšie nízke frekvencie – ruchy okolia, alebo oslabene vysoké frekvencie – reč. V praxi dieťa v triede môže vnímať intenzívnejšie šuchot spolužiakov, hlasy na chodbe, alebo auto na ceste vedľa školy, ako výklad učiteľa. Dospelí môžu mať problém tzv. kaviarňového efektu, že v rušnom prostredí len s obtiažami venujú pozornosť svojmu komunikačnému partnerovi. Odfiltrovanie ruchov, ktoré by mal mozog zvládnuť automaticky sa stáva náročným. Výsledkom u detí môže byť únik do neposednosti, alebo agresivity, alebo môže dochádzať k somatizácii v podobe bolestí hlavy a vyčerpanosti z neustálej kompenzácie počas sústredenia.

 

Čítanie a písanie

Problémy s čítaním a písaním môžu byť zapríčinené aj oslabeným sluchovým spracovávaním a vnímaním. Aby sme sa dokázali naučiť správne čítať, musíme najprv správne sluchovo rozlišovať počuté hlásky. Musíme vedieť odlíšiť tie, ktoré znejú podobne, musíme slabiky a hlásky zachytiť v správnom poradí. Učiť sa pravidlá pravopisu, ak dieťa nevie správne zachytiť počuté je veľmi náročné. Sluchový tréning BENAUDIRA pomáha vyvažovať centrálne sluchové spracovávanie prostredníctvom inštrumentálnej hudby, spievaného a hovoreného slova presne podľa potrieb konkrétneho klienta.

Nevyvážené vnímanie frekvencií spôsobuje:

 • Ak je vnímanie výšky tónov nevyvážené, môžu znieť podobné hlásky pre klienta rovnako
 • nízke tóny môžu byť vnímané intenzívnejšie ako vysoké, čo v praxi znamená, že klient počuje hlasnejšie ruchy okolia, ako hovorenú reč, čo vyžaduje zvýšenú mieru sústredenia. Schopnosť koncentrácie môže rýchlejšie klesať a zvyšuje sa unaviteľnosť
Nevyhranená dominancia ucha
 • Pre efektivitu počúvania je dôležité, aby sme mali dominantné pravé ucho. Súvisí to s tým, že väčšina ľudí má aktívne rečové centrá v ľavej hemisfére a kedže sa nervové dráhy pri vstupe do mozgu križujú, je práve pravé ucho tým dôležitejším pre reč a komunikáciu. Obrátená, alebo meniaca sa dominancia ucha môže spôsobovať oneskorenia vo vnímaní, alebo prešmyčky v poradí hlások v slovách.
Oči dokážeme zavrieť, uši sú stále otvorené
 • Sluchové podnety vnímame neustále, nerovnováha v sluchovom vnímaní, ale aj auditívny stres vplývajú aj na iné zmyslové vnemy, napr. na zrakové vnímanie pri čítaní a písaní.
Príklady ťažkostí pri narušenom sluchovom spracovávaní
 • Veľa chýb v diktátoch
 • prehadzovanie hlások v slovách
 • Pomalé, sekavé čítanie
 • Ťažkosti pri učení
 • Ťažkosti  v porozumení reči
 • Chyby vo vetnej skladbe a gramatike
 • Ťažkosti v rozdeľovaní slov na slabiky
 • Ťažkosti s porozumením textu
 • Ťažkosti v počutí dĺžňov

<< naspäť